Podmienky ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

(ďalej tiež ako „Zákon“)

 

Názov prevádzkovateľa a kontaktné údaje:

 

Pick it up services s.r.o.

Sídlo:                           Hlavná 237, 919 09, Bohdanovce nad Trnavou 

IČO:                             51 866 145

Registrácia:                  Obchodný register Okresného súdu Trnava odd. Sro, vl. č. 42762/T

V jej mene:                   Martin Pikna, konateľ

Telefonický kontakt:      0902 070 454

Emailový  kontakt:        info@pius.sk

 

Aké osobné údaje spracúvame?

 

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia,  telefonický kontakt a emailový kontakt, login k užívateľskému účtu a správaniu v užívateľskom účte, IP adresa, Cookies (o Cookies sa viac dočítate v závere dokumentu).

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

Osobný údaj

Účel spracúvania

Právny základ

meno a priezvisko,

adresa trvalého pobytu, dátum narodenia,

telefonický kontakt

a emailový kontakt

Dodanie objednaného tovaru

Realizácia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a VOP (najmä odstúpenie od zmluvy, zodpovednosť za vady, riešenie sporov)

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba – kúpnej zmluvy

 

Súťaže a ďalšie propagačné akcie - Spracovanie a vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie a zverejnenie víťaza na našich Webových stránkach a sociálnych sieťach

Súhlas dotknutej osoby

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia,  telefonický kontakt a emailový kontakt, login k užívateľskému účtu a správaniu v užívateľskom účte

Registrácia užívateľa v eshope – zriadenie účtu, využívanie výhod účtu, zjednodušenie uzatvárania kúpnych zmlúv

Súhlas dotknutej osoby

meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IP adresy, cookies a ďalšie technické identifikátory

Marketing a propagácia našich webových stránok

Súhlas dotknutej osoby

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa

Zabezpečenie komunikácie na dopyt zákazníka

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – záujem prevádzkovateľa na zabezpečení komunikácie je v súlade s očakávaním odpovede dotknutej osoby

 

Priamy marketing (najmä zasielanie newsletterov zákazníkom)

Súhlas dotknutej osoby

Pseudo anonymizované identifikátory registrovaných užívateľov,

IP adresa

Bežná analýza návštevnosti webových stránok, zabezpečenie našich webových stránok

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – záujem prevádzkovateľa na získaní údajov o návštevnosti webu a na jeho zabezpečení prevyšuje záujem dotknutej osoby na ochrane osobných údajov, keďže ide o anonymizované identifikátory;

 

v prípade súborov Cookies podlieha spracovanie súhlasu dotknutej osoby

meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo zákazníka, údaje o uzavretej kúpnej zmluve, nevyhnutné údaje o platbách

Vybavovanie sťažností

Plnenie zákonnej povinnosti

 

Plnenie povinností na úseky účtovníctva, správy daní

Plnenie zákonnej povinnosti

 

Uplatnenie prípadných nárokov z kúpnej zmluvy voči dotknutej osobe prípadne oprávnená obrana pred uplatnenými nárokmi zo strany kupujúceho

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – záujem na ochrane práv a povinností a na zachovaní prístupu k súdnej ochrane

 

Ostatné informácie

 

Tretími stranami, ktorým sa poskytnú niektoré osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa, pričom toto poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie čiastkových úkonov pri riadnom plnení kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 

Takýmito príjemcami osobných údajov sú:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395;
  • Packeta Slovakia s.r.o., IČO: 48136999, Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, resp. Packeta Courier Service s. r. o., IČO: 35825456, Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava,
  • osoby poskytujúce účtovné služby prevádzkovateľovi (plnenie zákonných účtovných a daňových povinností na strane prevádzkovateľa, spojených s predajom tovaru)

 

Vaše osobné údaje nie sú automaticky prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Vaše osobné údaje uchovávame na nevyhnutný čas – osobné údaje spracúvané po dobu trvania registrácie kupujúceho v rámci e-shopu; dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená zrušiť registráciu, čím zanikne predmetný účel spracúvania a skončí sa doba uchovávania osobných údajov z tohto titulu.

Osobné údaje spracúvame ďalej po dobu plnenia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim, a následne počas trvania záručnej doby, prípadne aj počas uplatnenia nárokov zo zmluvy voči kupujúcemu resp. zo strany kupujúceho (min. počas trvania príslušnej premlčacej doby, ktorá sa uplatňuje vo vzťahu k daným nárokom).

 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ je povinný osobné údaje kupujúceho vymazať.

 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, účtovné doklady je prevádzkovateľ povinný uchovať po dobu min. 10 rokov.

 

Vaše osobné údaje nepoužívanie na automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie.

 

Poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné, avšak ide o požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim.

 

Vaše práva

 

Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov:

 

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby ako aj ďalšie informácie podľa § 21 Zákona;

 

právo na opravu nesprávnych osobných údajov resp. právo na doplnenie neúplných osobných údajov (podľa § 22 Zákona);

 

právo na vymazanie osobných údajov (podľa § 23 Zákona);

 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (podľa § 24 Zákona);

 

právo namietať spracúvanie osobných údajov (podľa § 27 Zákona);

 

právo na prenosnosť osobných údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (podľa § 26 Zákona);

 

právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila (podľa § 14 ods. 3 Zákona);

 

právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky –  za účelom zistenia, či došlo k porušeniu práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uloženia opatrení na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov.

 

Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese: info@pius.sk, kde taktiež môžu byť dotknutej osobe poskytnuté prípadne potrebné bližšie informácie o právach dotknutej osoby.

 

 

Používanie súborov cookies

 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 

Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

 

 

 

 

 

Používané súbory cookies:

 

Technický názov

Hosťuje

Popis

Trvanie

_ga

Google

Cookies nastavené službou Google Analytics vytvára štatistický identifikátor, ktorý generuje údaje o tom, ako sa internetová stránka používa.

2 roky

_rok

Google

Cookies nastavené službou Google Analytics slúžia na rozlišovanie používateľov.

1 deň

_gat

Gooogle

Cookies nastavené službou Google Analytics slúžia k obmedzeniu počtu požiadaviek na server

1 deň

_fbp

Facebook

Cookies nastavené službou Facebook na ponúkanie reklamných produktov v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 mesiace

SRV_id

Shoptet

Interné informácie na zabezpečenie vysokej dostupnosti.

dočasné

PHPSESSID

Shoptet

Slúžia na identifikáciu prihlásenia

dočasné

externaFontsLoaded

Shoptet

Pomáha nám s načítaním písma motívu (tvz. fontov).

1 mesiac

jazyk

Shoptet

Pomáha nám rozlišovať jazyk.

1 rok

_hjid

Hotjar

Cookies nastavené službou Hotjar sa používajú na rozlíšenie používateľov.

 

1 rok

 

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/odstránenie-a-správa-súborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari - https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles