Obchodné podmienky

Obchodné podmienky24-02-11_VOP_Pick it up_web

Spoločnosť Pick it up services s.r.o., so sídlom Hlavná 237, 919 09 Bohdanovce nad
Trnavou, Slovenská republika, IČO: 51 866 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 42762/T (ďalej tiež ako „Predávajúci“),
vydáva nasledovné

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
(ďalej tiež ako „VOP“):

 

Článok I
Základné pojmy

 
„Kúpna cena“: je cena, ktorá je zverejnená na Webstránke pri Tovare, v čase odoslania
Objednávky a uvedená v samotnej Objednávke, za ktorú Kupujúci Tovar kupuje.
„Kúpna zmluva“: je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom
Webstránky, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a Kupujúci
sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu.
„Kupujúci“: je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá kupuje Tovar prostredníctvom Webstránky
a uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu a ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
„Občiansky zákonník“: je zákon č. 40/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
„Objednávka“: je formulár dostupný na Webstránke, cez ktorý Kupujúci
objednáva (kupuje) vybraný Tovar.
„Tovar“: je predmet kúpy špecifikovaný v Objednávke, ktorý Kupujúci kupuje prostredníctvom
Webstránky a na základe Kúpnej zmluvy.
„Webstránka“: je webová stránka https://www.pickitup.sk/
„Zákon“: je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení
neskorších predpisov.
„Zákon o alternatívnom riešení sporov“: je zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.
„Zákon o ochrane spotrebiteľa“: je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov.

Článok II
Úvodné ustanovenia

1. Týmito VOP sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli
alebo súvisia s uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej tiež
samostatne ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“).

2. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a
previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje tento Tovar
prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú Kúpnu cenu.
3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je
Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP (ďalej tiež ako
„Formulár na odstúpenie“).
 

Článok III

Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1. Kupujúci si Tovar objednáva prostredníctvom Objednávky ako neregistrovaný alebo
registrovaný používateľ (ďalej tiež ako „Registrovaný Kupujúci“) prostredníctvom svojho
užívateľského konta (ďalej tiež ako „Konto“), Objednávka je návrhom na uzavretie
Kúpnej zmluvy a pôsobí od momentu jej doručenia Predávajúcemu.
2. Kupujúci je povinný v Objednávke riadne vyplniť všetky údaje označené ako povinné.
V prípade, ak Objednávka nebude vyplnená riadne, Predávajúci je oprávnený túto
Objednávku odmietnuť.
3. O prijatí Objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom e-mailu
zaslaného Kupujúcemu na e-mail uvedený v Objednávke (ďalej tiež ako „E-mail
Kupujúceho“). Kupujúci berie na vedomie, že doručením automatického oznámenia o
prijatí Objednávky do elektronického systému Predávajúceho (ďalej tiež ako
„Oznámenie“) nedochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy.
4. Predávajúci vybaví Objednávku spôsobom podľa poslednej vety tohto bodu do 3
pracovných dní odo dňa jej obdržania, pričom o vybavení Objednávky bude Kupujúceho
informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho. Predávajúci
vybaví Objednávku buď výzvou na jej doplnenie, odmietnutím alebo jej potvrdením.
5. Momentom doručenia e-mailu Predávajúceho o potvrdení Objednávky podľa bodu 4
tohto článku VOP Kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi
Predávajúcim a Kupujúcim.
6. Kupujúci je oprávnený zrušiť svoju Objednávku pred jej potvrdením Predávajúcim, a to
do 48 hodín od doručenia Oznámenia Kupujúcemu. Zrušenie Objednávky oznamuje
Kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu
Predávajúceho zverejnenú na Webstránke. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení
Objednávky uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko Kupujúceho, popis objednaného
Tovaru a číslo Objednávky. Ak Kupujúci zaplatil Predávajúcemu Kúpnu cenu alebo jej
časť v čase do zrušenia Objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú Kúpnu cenu alebo
jej časť v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení Objednávky
Predávajúcemu, prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 

Článok IV
Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu za Tovar zaplatiť Kúpnu cenu. Kúpna cena je
uvedená vrátane sadzby DPH podľa platných právnych predpisov v čase dodania
zdaniteľného plnenia.
2. Kupujúci môže úhradu Kúpnej ceny vykonať výlučne bezhotovostným platobným
stykom:
a) prostredníctvom platobnej brány Shoptet pay priamo na Webstránke po odoslaní
Objednávky,
b) prevodom na bankový účet Predávajúceho, pričom platobné údaje budú
Kupujúcemu oznámené v potvrdení o prijatí Objednávky.

3. Kupujúci si spôsob platby Kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu zvolí
v Objednávke.
4. Kúpna cena sa považuje za uhradenú až momentom jej pripísania na účet
Predávajúceho.

5. Predávajúci zasiela Kupujúcemu faktúru ako daňový doklad a dodací list elektronicky,
s čím Kupujúci výslovne súhlasí a/alebo v papierovej podobe spolu s Tovarom.
6. V prípade, ak Predávajúci zistí, že Kúpna cena Tovaru nebola uvedená na Webstránke
správne, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho
prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho a zároveň je Predávajúci
oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho
doručenia Kupujúcemu. V prípade, ak prišlo k dodaniu Tovaru Kupujúcemu, postupuje
sa podľa článku VI bodu 4 až 6 týchto VOP.
7. Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny, na ktorej
poskytnutie nemá Kupujúci právny nárok.
 

Článok V
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje Tovar Kupujúcemu dodať najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo
dňa potvrdenia Objednávky, pokiaľ je objednaný tovar skladom.
2. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutočňuje prostredníctvom:
a) doprava na adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke prostredníctvom
spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., IČO: 48136999, Kopčianska 3338/82A, 851
01 Bratislava, resp. Packeta Courier Service s. r. o., IČO: 35825456, Kopčianska
3338/82A, 851 01 Bratislava (ďalej len „Kuriér“ alebo „Kuriérska spoločnosť“),
b) odberných miest spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., IČO: 48136999,
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava,
c) osobného odberu na prevádzke Predávajúceho na adrese Štefánikova 16, 91701
Trnava.

3. Spôsob dodania Tovaru a cenu za dodanie (ďalej len „Poštovné“) potvrdí Kupujúci v
Objednávke.
4. Podmienky dodania sa spravujú aktuálnymi dodacími podmienkami príslušnej Kuriérskej
spoločnosti zverejnenými na Webstránke.
5. Kupujúci je povinný Tovar prevziať osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar zaňho prevzala
iná osoba, a to v dohodnutom mieste a čase. Ak si Kupujúci doručovaný Tovar
neprevezme podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci mu e-mailom zaslaným na E-mail
Kupujúceho oznámi, kde si môže Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo
tento mu na základe jeho písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy si mal
Tovar Kupujúci prevziať, opätovne doručí Kuriérom, pričom Kupujúci sa zaväzuje uhradiť
Predávajúcemu všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru, najmä
Poštovné.
6. Tovar sa považuje za prevzatý momentom jeho odovzdania Kupujúcemu.
Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho
okamihom prevzatia Tovaru. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho
prevzatím Tovaru a úplným zaplatením Kúpnej ceny a Poštovného.
7. Ak Predávajúci po potvrdení Objednávky zistí, že nedokáže Kupujúcemu dodať Tovar
v lehote podľa bodu 1 tohto článku VOP, je povinný o tom bez zbytočného odkladu
písomne (postačí e-mailom) informovať Kupujúceho, oznámiť mu novú lehotu dodania
Tovaru a požiadať ho o udelenie písomného súhlasu s predĺžením lehoty dodania
Tovaru. Ak Kupujúci s predĺžením lehoty na dodanie Tovaru nesúhlasí, je oprávnený
odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade, ak sa Kupujúci v lehote do 3 dní odo dňa
doručenia informácie Predávajúceho podľa prvej vety tohto bodu VOP nevyjadrí
k predĺženiu lehoty dodania Tovaru, má sa za to, že s predĺžením lehoty nesúhlasí.
Ustanovenia článku VI týchto VOP sa použijú primerane.
 

Článok VI

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie Tovaru a platieb

 

1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa je Kupujúci
oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu, v lehote do 14
(štrnástich) dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od
Kúpnej zmluvy uvedenej v prvej vete tohto bodu tohto článku.
2. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku uplatniť
prostredníctvom Formuláru na odstúpenie, ktorý bol zaslaný Kupujúcemu spolu s
Tovarom, iným písomným oznámením o odstúpení, prípadne v podobe iného zápisu na
inom trvanlivom nosiči, ktorý zašle Kupujúci na adresu sídla Predávajúceho alebo na e-
mailovú adresu: info@pickitup.sk alebo doručí osobne na adresu sídla Predávajúceho.
3. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je zachovaná, ak
oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr
v posledný deň lehoty špecifikovanej v bode 1 tohto článku Kúpnej zmluvy. Odstúpenie
je účinné dňom doručenia písomného oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej
zmluvy Predávajúcemu.
4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od
Kúpnej zmluvy zaslať Tovar spolu s kópiou faktúry a dokladom o zaplatení späť na
adresu prevádzky Predávajúceho: Štefánikova 16, 91701 Trnava, pričom môže využiť
formulár, ktorý je Prílohou č. 1 týchto VOP, alebo tovar odovzdať osobne na prevádzke
Predávajúceho na adrese Štefánikova 16, 91701 Trnava.
5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo
dňa účinnosti odstúpení Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby,
ktoré od neho prijal v súvislosti s Kúpnou zmluvou, najmä Kúpnu cenu a Poštovné,
pričom uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia alebo spôsob, ktorý ponúka
Predávajúci. Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa predchádzajúcej vety
Predávajúci vráti Kupujúcemu v peniazoch.
6. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 5 tohto článku pred tým,
ako mu je Tovar vrátený.
7. Náklady na vrátenie objednaného Tovaru znáša Kupujúci.
8. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie
vlastností a funkčnosti Tovaru.
9. Kupujúci nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v
ustanovení § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä pokiaľ sa jedná o: 
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom
Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí
služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť
počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru
vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
d) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
e) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený,
f) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia
zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena
závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal
Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je

predaj iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy
alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a
Kupujúci si tieto služby alebo Tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak
Kupujúci tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a
predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava
Tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie
služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa
predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v
dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že
bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy.

10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Kupujúcim
objednaného Tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy
alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno
od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote
určenej týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu
písomne (postačí e-mailom) informovať Kupujúceho a postupovať podľa bodu 5 tohto
článku VOP.
 

Článok VII
Reklamačný poriadok

 
Úvodné ustanovenia
1. Predávajúci sa zaväzuje Tovar dodať v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na Tovar, ktorý vykazuje
vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol
zakúpený u Predávajúceho.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitom
Tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri
Tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola
dojednaná nižšia cena.
3. Všeobecná záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov za predpokladu, že nie je pre
konkrétne prípady stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť od
momentu prevzatia Tovaru Kupujúcim. Pri použitých veciach je záručná doba 12
mesiacov.
4. Záručná doba sa predlžuje o časový úsek, počas ktorého Kupujúci nemohol používať
Tovar z dôvodu jeho opravy.
5. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového
Tovaru, ale iba na vymenený Tovar, resp. jeho časť.
6. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich
Kupujúci neuplatní v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare,
ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva
zaniknú.
 
Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady 

7. Kupujúci je povinný Tovar pri jeho prevzatí dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade
zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) je Kupujúci povinný bez
zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho spôsobom podľa bodu 11.
a nasl. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare,
vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sa nebude prihliadať.
8. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Kupujúci povinný uplatniť
spôsobom podľa bodu 11. a nasl. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na
Tovare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
9. Záruku možno uplatniť len na výrobné vady Tovaru za predpokladu, že Kupujúci si splnil
povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nemožno uplatniť najmä na vady spôsobené
opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných
podmienkach a pod.
10. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si záruku na Tovar v prípade, ak o vade vedel pred
prevzatím Tovaru, resp. bol na ňu upozornený alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá
primeraná zľava z Kúpnej ceny Tovaru.
 
Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu 
11. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného
na: info@pickitup.sk alebo písomne na adrese sídla Predávajúceho. Ak Tovar vykazuje
vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v zmysle
ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí Tovar na adresu: Štefánikova 16, 91701 Trnava
a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, pričom ho doručí spolu s reklamovaným
Tovarom alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky.
12. V podaní, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, uvedie popis vady Tovaru a adresu,
vrátane e-mailu, na ktorú ho Predávajúci vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie,
a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 21. –
25., si uplatňuje.
13. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie Tovaru predložiť Tovar a originál dokladu
o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Predávajúceho, inak
nebude reklamácia uznaná.
14. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného Tovaru
spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 13.) Predávajúcemu.
15. V prípade, ak je podanie, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä
nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľne, neobsahuje požadované dokumenty
a pod.) Predávajúci ho e-mailom zaslaným na E-mail Kupujúceho vyzve na doplnenie
reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného
podania zo strany Kupujúceho.
16. Ak Kupujúci nedoplní podanú reklamáciu v zmysle bodu 15. tohto článku bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy podľa
bodu  tohto článku, bude táto považovaná za neopodstatnenú.
17. O prijatí reklamácie Predávajúci bezodkladne vyrozumie Kupujúceho, a to zaslaním
Potvrdenia o prijatí reklamácie e-mailom na E-mail Kupujúceho, najneskôr však spolu
s dokladom o vybavení reklamácie. V Potvrdení o prijatí reklamácie je Predávajúci
povinný presne označiť vady Tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 4 Zákona a poučiť
Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a § 623 Občianskeho
zákonníka.
 
Vybavenie reklamácie
18. Predávajúci je na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa § 622 a § 623
Občianskeho zákonníka (špecifikovaných v bode 21. až 25.) uplatňuje, povinný určiť

spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch)
pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní
odo dňa uplatnenia reklamácie.
19. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať
dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na
vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu
Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
20. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad, a to
najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení
informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho.
V prípade, ak bude reklamácia uznaná, Kupujúcemu bude zaslaný opravený Tovar
alebo bude Tovar vymenený za nový tovar alebo mu bude vrátená zaplatená Kúpna
cena, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
21. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
22. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada
týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
23. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 (dvanástich) mesiacov od
uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na
základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou
alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „Odborné
posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia Tovaru nemôže
Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na Odborné posúdenie Tovaru
ani iné náklady súvisiace s Odborným posúdením Tovaru.
24. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 (dvanástich) mesiacoch od uzavretia
Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v
doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné
posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v
doklade o vybavení reklamácie, náklady Odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky
ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na
výsledok Odborného posúdenia. Ak Kupujúci Odborným posúdením Tovaru preukáže
zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť
znova; počas vykonávania Odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie.
Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa znova
uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj
všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu
nemožno zamietnuť.
25. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady Tovaru vymeniť vadný Tovar za
bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
26. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol
riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má
právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o
odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po
oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
27. Pre účely reklamácie sa za:
a) viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady
viac ako 2-krát (dvakrát),
b) väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako 3 (troch)
rôznych odstrániteľných vád súčasne,
c) dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže Kupujúci riadne užívať
Tovar doba, počas ktorej po uzavretí Kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady
Tovaru užívať Tovar spolu viac ako 180 (stoosemdesiat) dní.

28. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
Tovaru.
29. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného Tovaru,
b) výmenou Tovaru za bezvadný Tovar,
c) vrátením Kúpnej ceny Tovaru Kupujúcemu na bankový účet Kupujúceho
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru na bankový účet Kupujúceho,
e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru),alebo
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.
30. Kupujúci berie na vedomie, že pri vybavení reklamácie môže prísť k úplnej strate,
zrušeniu, vymazaniu alebo odstráneniu všetkých súborov a dát uložených
v reklamovanom zariadení. Predávajúci za súbory a dáta uložené v reklamovanom
zariadení, a ich prípadnú stratu / odstránenie nezodpovedá, a to vzhľadom na záručné
podmienky výrobcov zariadení a servisné podmienky servisných stredísk
zabezpečujúcich vybavenie reklamácie formou opravy a / alebo výmeny dielov, a tiež
vzhľadom na to, že oprava reklamovaného zariadenia a / alebo výmena dielov môže
spojená s potrebou resetovania zariadenia, novej inštalácie softwaru, alebo s iným
technologickým postupom / zásahom, v dôsledku ktorého môže prísť k strate dát zo
zariadenia. Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať pravidelnú zálohu súborov
a dát v reklamovanom zariadení, keďže takúto zálohu Predávajúci pred odoslaním
zariadenia do servisného strediska nezabezpečuje, a nezabezpečuje ju ani samotné
servisné stredisko.
Výluky zo zodpovednosti za vady
31. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené:
a) neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,
b) používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, prípadne
uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
c) mechanických poškodením tovaru alebo priamym kontaktom s vodou, či inými
tekutinami, ktoré sa dostali do vnútra predaného tovaru, ktoré nastalo po prevzatí
tovaru zákazníkom,
d) použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
e) nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na použitie,
nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,
f) opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
g) opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami, než autorizovaným
servisom,
h) prírodnými živlami.
32. Zodpovednosť Predávajúceho za vady predaného tovaru sa ďalej neuplatňuje:
a) na mechanické poškodenie tovaru, prípadne iné zjavné vady a nekompletnosť
odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru
a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri jeho
prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
b) na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu
vady alebo zväčší rozsah vady,
c) na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
d) na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,
e) ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.
33. Kvalita LCD displejov je určovaná normou ISO 13406-2. Keďže sa každý LCD displej
skladá z minimálne 2,35 miliónov subpixelov alebo tranzistorov (15" ), nie je z hľadiska
výrobných technológií prakticky možné predchádzať stratám pixelov. Do predaja môžu
byť dané LCD s maximálne desiatimi vadnými pixelmi. Norma delí LCD displeje do
štyroch tried, vadné pixely potom do troch typov a dvoch frekvenčných kritérií. Vadné
pixely sa môžu vyskytnúť ako žiarivé pixely, čierne pixely alebo strata subpixelov

(prípadne blikajúce pixely). Frekvenčné kritériá rozlišujú po prvé počet bielych alebo
čiernych pixelov vyskytujúcich sa v konkrétnej oblasti (klastra) a po druhé straty
subpixelov alebo blikajúce pixely vyskytujúce sa v klastri. Štyri triedy určujú maximálny
povolený počet chýb u každého typu vadných pixelov. LCD displeje značky ADI, SONY,
NEOVO a väčšina ďalších LCD na našom trhu sú zaradené do triedy II. To znamená, ak
je počet týchto chybných bodov menej ako desať (2x typ 1, 2x typ 2 a 5x typ 3 = 2 čierne
body + 2 biele body + 5 farebných bodov = max 9 chybných), nevzniká zákazníkovi
nárok na výmenu alebo reklamáciu LCD displeja. V prípade väčšieho počtu chybných
pixelov kontaktujte autorizovaný servis Vášho LCD, prípadne predajcu.

Článok VIII

Podávanie sťažností a podnetov

1. Kupujúci je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-
mailu na: info@pickitup.sk .
2. Predávajúci Kupujúceho informuje o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom
zaslaným na E-mail Kupujúceho.
3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský
kraj, so sídlom: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, tt@soi.sk, tel. č. 033/321 25 27, 033/321
25 21, fax č. 033/321 25 23 .
 

Článok IX
Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to
prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@pickitup.sk, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že
Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo
na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej
len „Subjekt“) podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.
2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom
riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva
SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-
spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-
sporov-1.
3. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom
riešení sporov.
4. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO, ktorá je dostupná na
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297,
resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng
=SK.
5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim,
vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou.

Článok X
Záverečné ustanovenia

1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.9.2022 a sú nepretržite zverejnené na
Webstránke.
2. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi
Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú najmä Občianskym zákonníkom a ostatnými
súvisiacimi právnymi predpismi.

3. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP, vrátene ich príloh,
vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, že s nimi bezvýhradne súhlasí
a akceptuje ich.
4. Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť VOP. Na vzťah medzi
Kupujúcim a Predávajúcim sa aplikujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia Kúpnej
zmluvy.