Servisné Podmienky

Servisné podmienky

I.

Zákazník (objednávateľ) berie na vedomie, že prijatím zariadenia zhotoviteľom, spoločnosťou Pick it up services s.r.o., so sídlom Hlavná 237, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, Slovenská republika, IČO: 51 866 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 42762/T (ďalej tiež ako „zhotoviteľ“), za účelom vykonania servisnej služby – opravy, vzniká medzi objednávateľom a zhotoviteľom zmluva o dielo podľa § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.

Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.

Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má zhotoviteľ právo vec predať. Ak zhotoviteľ pozná adresu objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, je zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí zhotoviteľ objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa.

II.
Zodpovednosť za vady poskytnutej servisnej služby (oprava)

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil.
Záručná doba je tri mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak. Na zariadenie poškodené tekutinou sa záručná doba nevzťahuje vôbec, a to s prihliadnutím na skutočnosti opísané v čl. III. týchto servisných podmienok.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktorých odstránenie nebolo predmetom opravy, ani za vady, ktoré nevznikli v dôsledku vykonania opravy.
Objednávateľ berie na vedomie, že pri poskytovaní servisnej služby (oprava) a / alebo vybavení reklamácie môže prísť k úplnej strate, zrušeniu, vymazaniu alebo odstráneniu všetkých súborov a dát uložených v opravovanom / reklamovanom zariadení. Zhotoviteľ za súbory a dáta uložené v opravovanom / reklamovanom zariadení, a ich prípadnú stratu / odstránenie, nezodpovedá, a to vzhľadom na záručné podmienky výrobcov zariadení a servisné podmienky servisných stredísk zabezpečujúcich opravy a vybavenie reklamácie formou opravy a / alebo výmeny dielov, a tiež vzhľadom na to, že oprava zariadenia a / alebo výmena dielov môže spojená s potrebou resetovania zariadenia, novej inštalácie softwaru, alebo s iným technologickým postupom / zásahom, v dôsledku ktorého môže prísť k strate dát zo zariadenia. Zhotoviteľ odporúča objednávateľovi vykonávať pravidelnú zálohu súborov a dát v opravovanom / reklamovanom zariadení, keďže takúto zálohu zhotoviteľ pred vykonaním opravy a / alebo odoslaním zariadenia do servisného strediska nezabezpečuje, a nezabezpečuje ju ani samotné servisné stredisko.
III.
Osobitné upozornenia

Poškodené a následne opravované zariadenie už nikdy nebude ako NOVÉ! Pri výmene resp. servise náhradných dielov môžu vzniknúť menšie nerovnosti, medzery medzi spojmi, malé oderky, znížená citlivosť ovládacích prvkov (tlačidlá ovládania, dotyková plocha).

Zariadenie po rozobratí môže stratiť vodotesnosť a vodeodolnosť.

Zhotoviteľ nemá prístup k oficiálnemu softvéru spoločnosti Apple a preto nedokáže overiť originalitu dielu. Z rovnakého dôvodu nie je možné napárovať nový, vymenený, náhradný diel so základnou doskou zariadenia. Preto nebude dostupné zdravie batérie a v nastaveniach zostane hláška o nemožnosti verifikácie originality batérie. Neznamená to, že nový diel nie je originálny, ale to, že nebol schválený oficiálnym softvérom spoločnosti
Apple a nebol napárovaný so základnou doskou.

Zákazník si je VEDOMÝ, že pri servisnom zásahu môže prísť k strate zákazníckych dát (telefónny zoznam, kontakty, fotky, videá, jednotlivých aplikácií, atď) v zariadení alebo na pamäťovom médiu. Zhotoviteľ nezodpovedá za stratu SIM kariet a pamäťových kariet ponechaných v zariadení.

Zariadenie po páde resp. inom mechanickom poškodení, zariadenie už rozobraté pred opravou v našom servisnom stredisku alebo potopené zariadenie resp. poškodené tekutinou: v týchto prípadoch sa môže prejaviť skrytá chyba po otvorení / oprave zariadenia (servisnom úkone). Skrytá chyba môže zariadenie nenávratne poškodiť (znefunkčniť) alebo sa môžu prejaviť ďalšie chyby – poškodenia v zariadení, ktoré môžu navýšiť cenu opravy. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytých chýb a nájdené poškodenia zistené po otvorení opravovaného zariadenia resp. začatí servisného úkonu a neznáša žiadne náklady s tým spojené.

Objednávateľ je vždy upozornený o ukončení opravy resp. servisného úkonu, po uplynutí 7 pracovných dní od dňa upozornenia si servisné stredisko resp. predávajúci vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi skladné 0,25 €/deň/ks.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo anulovať zálohovú čiastku za objednaný diel do 30 kalendárnych dní od kontaktovania zákazníka. Po šiestich mesiacoch máme právo podľa Občianskeho zákonníka prístroj zlikvidovať alebo predať. Toto opatrenie je bohužiaľ nutné vzhľadom na obmedzené priestory prevádzky.

Telefón Vám bude vydaný na základe servisného protokolu. Pri strate alebo nedodaní Vám môže byť účtovaný poplatok 5 EUR. Pri nesúhlase s cenovým návrhom za opravu zariadenia bude zákazníkovi účtovaný poplatok vo výške 20,00€ až 50,00€ s DPH za diagnostiku zariadenia v závislosti od zložitosti diagnostiky.

Objednávateľ si prečítal zmluvné podmienky opravy a je si plne vedomý rizík spojených s opravou mechanických alebo tekutinou poškodených zariadení a svojím podpisom súhlasí s vykonaním a zmluvnými podmienkami opravy resp. servisného úkonu. Ak pri reklamačnom konaní nebude uznaná vada v rámci záruky, zákazník si hradí všetky náklady spojené s logistickými poplatkami a opravou.

Zákazník sa oboznámil so záručnými podmienkami a svojím podpisom udeľuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v servisnom protokole zhotoviteľa a jej obchodným partnerom.

Zákazník si je vedomý, že kvôli servisnému zásahu do zariadenia musí odovzdať kontaktné a fakturačné údaje na základe účtovných a obchodných zákonov. Pri servisnom zásahu sa nijakým spôsobom nespracúvajú iné osobné údaje (fotografie a pod.) zákazníka, okrem vopred dohodnutej zálohy údajov zo zariadenia, ak bola taká dohodnutá, ktorá je chránená antivírusom, heslom a šifrovaním podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zákazník si je vedomý a svojim podpisom súhlasí s resetovaním zariadenia do výrobných nastavení pričom dochádza k strate dát, za ktoré nie je zodpovedný servis a ani výrobca.

Zákazník podpisom dáva súhlas na uskutočnenie servisného úkonu. Zákazník sa oboznámil s podmienkami a podpisom súhlasí s nimi a taktiež so spracovaním osobných údajov.

IV.
Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy neupravené týmito servisnými podmienkami sa spravujú najmä Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
Objednávateľ potvrdzuje, že sa s týmito servisnými podmienkami vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, že s nimi bezvýhradne súhlasí a akceptuje ich.